«Электронды үкімет» игілігі

0
186

Электронды үкіметтің кө­ме­гі­мен Сіз: мемлекеттік қыз­метті алу, мысалы: жеке тұл­ғаның жыл­жымайтын мүл­кінің жоқ (бар) екендігі жайлы анық­тама алу, баланың туылуын тір­кеу, ӘЖК алу және т. б.; ком­мер­ция­лық қызмет кө­ме­гін алу, мысалы: теміржол немесе әуе­би­лет­терін броньдау, ұя­лы байланыс қызмет­тері­не ақы төлеу жә­не т. б.; өтініш беру және лицензия алу; бюджет­тік төлем­дер­ді төлеу, мысалы: төлқұжат ал­ға­ны үшін, жол жүру ереже­сін бұз­ға­ны үшін айыппұл, жылжы­май­тын мү­лік­тің заңдастыру­шы құ­жат­та­ры­ның көшір­ме­сін ал­ға­ны үшін тө­лем және т.б.; мем­ле­кет­тік ор­ган­дардың бас­шы­ларына блогтары ар­қылы ті­келей хабарласу; мемлекет­тік органдар­дың жұмысы жайлы ақпарат алу; электрондық цифр­лық қол­таң­ба (ЭСҚ) рәсім­деу; кез келген мемлекеттік органнан ҚР заңнамасын түсінді­ру, мем­ле­кеттік қызмет көрсету про­це­дурасының түсіндір­ме­сі, қай­сы­бір жағдайда лауазымды тұл­ға­ның әрекеттерінің заң­ды­лы­ғы және т.б сұрақтар бойынша On-line кеңес ала алу секіл­ді қыз­мет түрлерін қолдана аласыз.

Жауап қалдыру